Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 23.4.2019

Työturvallisuus paranee metsäteollisuudessa systemaattisella työllä

Työturvallisuus edistyy metsäteollisuudessa osana alan vastuullisuustyötä. Sekä paperiteollisuudessa että saha- ja levyteollisuudessa poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä laski viime vuonna. Tällä vuosikymmenellä tapaturmataajuus on alalla vähentynyt noin 70 prosenttia.

 

Metsäteollisuudessa työturvallisuus ja työhyvinvointi ovat keskeinen osa yritysten sosiaalista vastuuta. Vuosi sitten uudistetuissa toimialan vastuullisuussitoumuksissa kirjattiin, että vastuullinen työnantaja:

  • tekee jatkuvaa työtä työturvallisuuden kehittämiseksi ja tavoittelee työpaikkoja, joissa ei tapahdu tapaturmia
  • pitää huolta henkilöstön työhyvinvoinnista ja osaamisen kehittämisestä.

Metsäteollisuus ry:n uusimman tapaturma- ja poissaolotilaston mukaan vuonna 2018 paperiteollisuudessa päästiin nolla tapaturmaa -tavoitteeseen jo toista vuotta peräkkäin joka neljännessä työpaikassa. Tilasto kattaa 75 prosenttia paperiteollisuuden henkilöstöstä Metsäteollisuus ry:n jäsenyrityksissä.

Myös kokonaisuutena alan työturvallisuuskehitys on ollut erittäin hyvää. Viime vuonna paperiteollisuudessa poissaoloon johtaneita tapaturmia oli 5,2 laskettuna miljoonaa työtuntia kohden, kun vuotta aiemmin luku oli 7,6. Saha- ja levyteollisuudessa tapaturmien taajuuslukema oli viime vuonna 12,0, ja edellisvuonna 12,9.

Sairauspoissaoloja paperiteollisuudessa oli 4,5 prosenttia säännöllisestä työajasta (4,3 % vuonna 2017) ja saha- ja levyteollisuudessa 4,4 prosenttia (4,4 % vuonna 2017).

Työturvallisuuden ja työhyvinvoinnin edistäminen on metsäteollisuudessa jokapäiväistä, jatkuvaa työtä sekä työprosessien ja tuotantomenetelmien kehittämistä yhä turvallisemmiksi. Työturvallisuuskulttuurin kehittäminen ei pääty, kuten projekti tai hanke, joka lopetetaan tavoitteen tultua saavutetuksi. Turvallisuuden parantamisessa keskeistä on systemaattinen työ. Työturvallisuuteen panostaminen ei näy kuitenkaan konkreettisin tuloksin, ellei sitoutuminen näy jokaisen työntekijän asenteessa ja ajattelutavassa: turvallisuus lähtee jokaisesta meistä. Siksi on tärkeää saada kaikki mukaan riskien havainnointiin ja turvallisemman työn kehittämiseen.

Myös pidemmällä aikavälillä yritysten ja jokaisen työntekijän sitoutuminen työturvallisuuden kehittämiseen näkyy. Metsäteollisuuden tapaturmataajuudet ovat laskeneet viime seitsemän vuoden aikana noin 70 prosenttia.

Vuonna 2011 tapaturmataajuus oli paperiteollisuudessa 17,9, kun se viime vuonna oli mainittu 5,2 Mekaanisessa metsäteollisuudessa tapaturmataajuus oli seitsemän vuotta sitten 39,4 ja viime vuonna 12,0.

Metsäteollisuudessa tärkeä osa työturvallisuuden kehitystä on lisäksi oppia muilta ja jakaa tietoa parhaista käytännöistä sekä mahdollisista riskitekijöistä. Metsäteollisuus ry on järjestänyt viime vuosina useita tilaisuuksia, joissa on alan toimijat ovat yhdessä hakeneet ratkaisuja työturvallisuuden kehittämiseen kohti maailman kärkeä ja työhyvinvointia edistävien mallien kehittämiseen.

Metsäteollisuus osallistuu myös aktiivisesti toimintaan monissa yhteistyöfoorumeissa, kuten Työturvallisuuskeskuksen työalatoimikunnissa, joissa pyritään jakamaan tietoa ja oppimaan uutta. Työturvallisuus on metsäteollisuudessa kaiken toiminnan lähtökohta.