Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 14.4.2014

Miljardeja metsästä

Vuoteen 2050 mennessä maapallon väkiluku kasvaa 2 miljardilla, elintaso nousee ja kulutus kasvaa. Maapinta-alasta yhä suurempi osa tarvitaan jatkossa ruuan tuotantoon, pula vedestä lisääntyy ja uusiutumattomat luonnonvarat hupenevat. Meidän on etsittävä vaihtoehtoisia raaka-aineita, lisättävä kierrätystä ja haettava keinoja tehdä vähemmästä enemmän. Metsissämme on valtava mahdollisuus vastata globaaliin kysyntään. Valtioneuvoston tuoreessa metsäpoliittisessa selonteossa linjataan valtakunnan metsäpolitiikkaa vuoteen 2050. Selonteon tavoitteet kiteytyvät visiossa: “Metsien kestävä hoito ja käyttö on kasvavan hyvinvoinnin lähde”. Metsäpoliittinen selonteko kertoo, miten toimintaympäristöä pitäisi jatkossa kehittää. Siinä kuvataan erityisesti keinoja, joilla varmistetaan puuraaka-aineen saatavuus ja kilpailukyky kasvavan biotalouden tarpeisiin.

Metsäntutkimuslaitos teki laskelman Suomen metsien potentiaalista, jos meillä ryhdyttäisiin toden teolla panostamaan puun tuotantoon ja metsien käyttöön kestävyyden rajoissa. Potentiaalia löytyy: intensiivisen metsänhoidon skenaarion mukaan metsien hakkuut olisi mahdollista nostaa 50 % nykyistä korkeammalle tasolle. Lisäpuun jalostuksella olisi saavutettavissa pelkästään vientituloja lisää 2,6 miljardia euroa joka vuosi seuraavien 30 vuoden ajan. Päälle tulevat vielä muut kansantaloudelle positiiviset kerrannaisvaikutukset.

Intensiivinen metsätalous tarkoittaa yksinkertaisia asioita, kuten ikääntyneiden metsien uudistamista ajoissa, taimien istutusta ja hyvää taimikoiden hoitamista, harvennushakkuita oikeaan aikaan ja maaperän kasvukunnosta huolehtimista. Kyse on lopulta hyvästä metsänhoidosta ja ammattimaisesta metsätaloudesta, jota meillä jo nyt paljon harjoitetaan. Tässä laskelmassa lähdetään kuitenkin siitä, että intensiivistä metsätaloutta harjoitettaisiin koko sillä metsäpinta-alalla, joka on puuntuotannon käytettävissä. Metsäluonnon suojelu on laskelmassa otettu huomioon nykytilanteen mukaan, missä metsätalousmaan pinta-alasta 13 % on joko kokonaan suojeltuna tai rajoitetussa metsätalouskäytössä. Toisin sanoen laskelma kertoo sen, mitä voidaan saavuttaa, jos koko maassa siirryttäisiin harjoittamaan aktiivista ja yritysmäistä metsätaloutta, mikä on yksi metsäpoliittisen selonteon tavoitteista.

Laskelman toteutumisen edellytyksenä on, että onnistumme parantamaan Suomen kilpailukykyä ja rakennamme toimintaympäristön, joka houkuttelee alan toimijoita investoimaan Suomeen. Investointeja tarvitaan sekä nykyisen tuotannon kehittämiseen että kokonaan uusiin biotalouden tuotteisiin ja palveluihin. Teollisuudella on vahva halu kasvaa ja kehittyä Suomessa. Siitä kertovat esimerkiksi viimeaikaiset uutiset uusista investoinneista.

Uusiutuvuus, kierrätettävyys ja tuotannon kestävyys tekevät puukuiduista vaihtoehdon, jota ei voi olla käyttämättä. Suomella on erinomaiset edellytykset siirtyä kohti kasvavaa ja uusiutuviin luonnonvaroihin perustuvaa biotaloutta. Metsävaramme antavat siihen kestävän pohjan.