Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 25.5.2020

Metsien monimuotoisuus metsäalan koulutuksessa

Metsäluonnonhoito ja luonnon monimuotoisuuden edistäminen on kuulunut jo pitkään metsätalouden toimenpiteisiin Suomessa. Luonnon monimuotoisuutta edistetään esimerkiksi metsälain, luonnonsuojelulain ja vesilain avulla. Metsätaloudessa on vapaaehtoisia metsien sertifiointijärjestelmiä, joilla edistetään metsien monimuotoisuutta. PEFC- ja FSC-sertifiointijärjestelmissä on mukana laaja joukko metsäalan toimijoita. Luonnonhoito ja metsien monimuotoisuuden edistäminen on ollut opetussisältönä jo pitkään kaikilla metsäalan koulutusasteilla.

Metsätaloudessa ja työelämässä jokainen metsäammattilainen törmää varmasti metsien monimuotoisuuteen ja sen edistämiseen jollakin tapaa. Vuosittain meillä valmistuu työelämään satoja metsäalan ammattilaisia metsäalan yliopistoista, ammattikorkeakouluista ja ammattioppilaitoksista. On tärkeää, että uudet osaajat tuntevat ja osaavat metsien monimuotoisuuden edistämisen perusteet, merkityksen ja konkreettiset keinot metsätalouden toimenpiteissä. Luonnonvarojen kestävä käyttö ja monimuotoisuudesta huolehtiminen korostuvat entisestään tulevaisuudessa, joten metsäalan opetuksen tulee jatkossakin huomioida nämä asiat riittävällä painoarvolla.

Ammattioppilaitoksissa tuleville metsureille ja metsäkoneenkuljettajille opetetaan monipuolisesti luonnonhoidon perusteet. Esimerkiksi luonnonhoitokortin sisältö kuuluu olennaisena osana opetukseen. Metsäalan luonnonhoitokortin suorittanut opiskelija hallitsee metsänhoidossa ja hakkuissa tarvittavat luonnonhoidon menetelmät, ymmärtää toimenpiteiden tarkoituksen ja osaa soveltaa niitä työssään vaihtelevissa kohteissa ja olosuhteissa.

Metsien monimuotoisuuden ja luonnonhoidon opetuksessa hyödynnetään myös virtuaalisia oppimisympäristöjä ja sisältöjä. Oppilaitoksilla on käytössä luonnonhoidon virtuaalinen verkko-oppimisympäristö LuHo. Virtuaalinen oppimisympäristö mahdollistaa luonnonhoidon opettamisen ja opiskelun myös talvella.  Oppimisympäristössä tutustutaan 360° panoraamakuvien avulla metsäkoneenkuljettajan työssä ympäri Suomea maastossa vastaantuleviin aitoihin tilanteisiin/tehtäviin ja niiden ratkaisemiseen ottaen huomioon metsien sertifioinnin ja metsälain vaatimukset. Oppimisympäristön tavoitteena on parantaa luonnon monimuotoisuuden huomioimista sekä auttaa kuljettajia tekemään oikeita päätöksiä monimuotoisuuden lisäämiseksi.

Ammattikorkeakouluissa opetussuunnitelmissa on kurssisisältöinä luonnon monimuotoisuuden edistäminen. Kurssilla perehdytään luonnon monimuotoisuuden käsitteisiin, lajien uhanalaisuuden ekologisiin syihin, lajien ja elinympäristöjen suojeluun ja hoidon edistämiseen sekä elinympäristöjen hoitoon esimerkiksi lehdoissa, riistan suosimissa elinympäristöissä, perinnebiotoopeilla ja uhanalaisten lajien elinympäristöissä. Lisäksi opetuksessa käydään läpi ja opitaan konkreettisia metsäluonnon hoidon keinoja, kuten ekologiset verkostot, käytävät, askelkivet ja tukialueet, pirstoutumisen estäminen, lahopuun lisääminen ja ennallistaminen.

Metsäkoulutus ry on ollut mukana yhteistyössä kehittämässä PEFC Suomen koulutushanketta, joka on suunnattu metsäalan oppilaitoksille. Hankkeen on tarkoitus tuoda tutuksi ja lisätä tietoisuutta PEFC – metsäsertifiointijärjestelmästä ja vaatimuksista. Tarkoituksena on järjestää koulutusta oppilaitoksille, opettajille ja opiskelijoille sekä tuottaa opetusmateriaalia. PEFC:n kriteereitä uudistetaan parhaillaan ja on hyvä, että uusien kriteerien vaatimukset tulevat heti opetussisällöksi metsäalan koulutukseen.

Metsäluonnon hoidon ja monimuotoisuuteen liittyvän osaamisen kehittämiseksi olisi arvokasta, että oppilaitokset ja työelämän toimijat tekisivät enemmän yhteistyötä. Metsäalan organisaatiot voisivat käydä oppilaitoksissa kertomassa oman organisaationsa toimintatavoista luonnonhoitoon ja metsien monimuotoisuuteen liittyen. Lisäksi opiskelijoille voitaisiin järjestää oppilaitosten ja yritysten yhteistyönä maastopäiviä, joissa perehdyttäisiin käytännössä luonnon monimuotoisuutta edistäviin käytännön toimenpiteisiin. Kannustan kaikkia oppilaitoksia ja yrityksiä yhteistyöhön metsien monimuotoisuutta edistävien toimenpiteiden ymmärryksen ja osaamisen lisäämiseksi jo tulevien alan ammattilaisten opiskeluvaiheessa.