Lastuja on Metsäteollisuus ry:n blogi, jonka tarkoituksena on aktivoida keskustelua metsäteollisuuden merkityksestä Suomen taloudelle ja suomalaiselle hyvinvoinnille.

  • 15.7.2019

Avoin paikkatieto ja digitalisaatio tehostavat toimintaa metsäalalla

Sähköinen asiointi on arkipäivää monilla elämän osa-alueilla. Myös metsäalalla hakemukset, ilmoitukset ja puukauppa hoituvat verkossa. Palvelujen käyttäjän kannalta tärkeää on helppokäyttöisyys ja riippumattomuus aikatauluista tai paikasta. Samalla myös metsäalan toimijoiden ja hallinnon työ tehostuu, kun asiointi siirtyy verkkoon.

Suomen metsistä on kerätty paikkaan sidottua metsävaratietoa jo kymmenen vuoden ajan ja yksityismetsien osalta koko maan kattava tieto valmistuu tänä vuonna. Tätä tietoa on hyödynnetty jo pitkään lakien valvonnassa sekä metsänomistajien neuvonnassa.

Digitalisaation hyödyntämismahdollisuudet paranivat huomattavasti, kun metsätietolain muutos tuli voimaan maaliskuussa 2018 ja julkisin varoin kerätty ympäristötieto tuli avoimeksi kaikille käyttäjille. Markkinoille on tullut nopeaan tahtiin uusia palveluja ja työkaluja helpottamaan metsänomistajien päätöksentekoa monissa metsiin liittyvissä kysymyksissä. Voidaan puhua metsätiedon ekosysteemistä, jossa tiedon vaihtamisen kautta ratkaistaan ongelmia ja synnytetään uutta liiketoimintaa.

 

Digitalisaatio vaatii uudenlaista osaamista ja toimintamallien päivittämistä

 

Metsäalan digitalisaatiota on kehitetty julkisen ja yksityisen sektorin yhteistyönä. Yhteistyön jatkaminen varmistaa tietojen käytettävyyden ja ajantasaisuuden. Kaiken paikkatietoon perustuvan aineiston yhdistäminen tuo merkittäviä hyötyjä sekä taloudelliselta että ekologiselta kannalta. Eri lähteissä olevaa tietoa voidaan yhdistää ja tulkita uudella tavalla.

Kun eri lähteistä saatu paikkatieto saadaan yhdistettyä yhteen karttaan, on työt helpompi suunnitella ja toteuttaa. Esimerkiksi kun vesiensuojelurakenteiden ja säästöpuiden merkinnät saadaan kartalle, tieto sijainnista säilyy ajantasaisena ja samanlaisena toimistolta aina maastotöihin asti sekä toimenpiteestä toiseen.

Dataa kerätään ja päivitetään metsien inventointien yhteydessä ja tulevaisuudessa myös osana puunhankinnan ja metsänhoidon operaatioita. Tiedon tulee olla standardimuodossa ja rajapintojen eri järjestelmien välillä kunnossa, jotta tieto liikkuu nopeasti ja luotettavasti. Digitalisaatio vaatii paitsi uutta tekniikkaa, myös toimintamallien muuttamista ja uudenlaista osaamista.

Ajantasaisesta ja laadukkaasta metsätiedosta hyötyvät metsänomistajat, puunhankinta- ja puuntuotantoprosessit, metsäntutkimus, viranomaistoiminta ja useat muut toimijat. Puun hankinnassa uudet sovellukset helpottavat korjuun suunnittelua ja luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen on entistä paremmat edellytykset. Tuloksena on tehokkaampi ja kannattavampi toiminta sekä parempi ympäristöasioiden hallinta.